Podmínky používání

Autorské práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.reality11.cz je obchodní společnost BYTY CZ s.r.o. (dále jen „Provozovatel“), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „Autorský zákon“) oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.
Provozovateli patří všechna autorská práva k celému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.reality11.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách.
Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.reality11.cz. Provozovatel a Uživatelé se při používání těchto stránek řídí těmito pravidly. Tyto pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dál jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele nebo jakýmkoliv způsobem použije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele. Zveřejnění jakýchkoli údajů či informací na stránkách www.reality11.cz s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, pokud nebude v jednotlivých případech stanoveno jinak.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.reality11.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad kterými nemá Provozovatel kontrolu. Jestliže Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za postupy a politiku jiných společností. Některé z informací publikovaných na stránkách www.reality11.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.

Chování uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyhle stránky využívat na přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknut do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je taky povinen ctít autorské práva Provozovatele k těmto stránkám. Přístup na stránky www.reality11.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

Ukončení / Omezení přístupu

Provozovatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení ukončit anebo omezit Užívateli přístup k tomuto portálu a s ním souvisejícím službám anebo jeho částí kdykoliv bez oznámení. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.reality11.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

Ochranné známky

Některé názvy, produkty společnosti uvedené na tomto portálu, mohou být ochrannými známkami anebo servisními známkami příslušných vlastníků.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případné rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou plně na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Všechny spory vzniklé v souvislosti s využívaním těchto stránek, budou projednávané místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.
Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považovány za oddělitelné od zůstávajících ustanovení a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.reality11.cz. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.reality11.cz.

Copyright

Veškerý materiál na těchto stránkách je určen jen pro legální použití v souladu s platnými právními předpisy. Žádné informace uvedené na těchto stránkách není dovoleno kopírovat, distribuovat anebo nějako odevzdávat firmám a třetím osobám na komerční využití bez výslovného písemného souhlasu obchodní společnosti BYTY CZ s.r.o. Společnost BYTY CZ s.r.o. si vyhrazuje všechny autorské práva (včetně vlastnických a intelektuálních práv).

Nastartujte svoji kariéru, třeba jako...

Elitní makléř

Zařaďte se mezi elitní makléře díky našemu konceptu aktivních tréninků, využití exkluzivních nástrojů a podpory v rámci značky.

Více informací

Makléř srdcař

Milujete kontakt s lidmi, dobře odvedenou práci a skvělé pracovní podmínky? Staňte se makléřem srdcařem a předávejte svou pozitivní energii dál.

Více informací

Rychle vydělávající makléř

Nestačí vám vaše současné příjmy a máte pocit že se vaše kariéra již nikam neposouvá? S naší podporou formou unikátních tréniků a nástrojů začnete vydělávat opravdu rychle.

Více informací