Pod křídly zkušených

Poučení o právu na odstoupení

Poučení o odstoupení od smlouvy uzavřené s partnerem reality11.cz mimo prostory obvyklé k podnikání partnera reality11.cz a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Realitní sít REALITY 11 tímto informuje klienty, že v souvislosti s přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dochází také k částečné modifikaci spotřebitelského práva. Příslušná ustanovení ukládají podnikatelům povinnost poskytnout spotřebiteli řadu informací, které jsou uvedené v příslušných ustanovení občanského zákoníku.

V této souvislosti informujeme klienty, že v případě, kdy uzavřeli s partnerem Reality 11 smlouvu mimo prostory obvyklé pro podnikání podnikatele (tj. mimo obchodní prostory) mají klienti (kteří jsou dle ustanovení občanského zákoníku spotřebiteli) přiznáno právo od takovéto uzavřené smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí klient o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat partnera Reality 11, se kterým byla tato smlouva uzavřena, formou jednoznačného prohlášení.

Za tímto účelem je klient oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je umístěn níže v tomto článku, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

V případě, kdy Klient pověřil partnera Reality 11, aby s poskytováním služeb dle smlouvy započal již během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, je klient v případě odstoupení od smlouvy povinen zaplatit partnerovi Reality 11 částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy klient informoval partnera Reality 11 o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným v příslušné smlouvě. V případě, že dojde ke splnění účelu smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá klient právo od smlouvy odstoupit.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

REALITY 11 tímto informuje klienty, že v souvislosti s novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, která nabyla účinnosti dne 1. 2. 2016, došlo k rozšíření práv spotřebitelů.

S ohledem na uvedenou novelu informujeme klienty sítě REALITY 11, kteří uzavřeli s partnerem REALITY 11 smlouvu o zprostředkování služeb nebo jinou obdobnou smlouvu, o právu na mimosoudní řešení sporů, které by z této smlouvy vznikly a které by se nepodařilo vyřešit přímo mezi partnerem REALITY 11 a klientem. Návrh na mimosoudní řešení sporu je klient oprávněn podat na Českou obchodní inspekci, která za tímto účelem na svých internetových stránkách www.coi.cz zveřejnila formulář pro podání návrhu a další podrobné informace k mimosoudnímu řešení sporů.

Návrh je možné podat v případě, že v dané věci nebylo možné spor vyřešit přímo mezi partnerem REALITY 11 a klientem a zároveň v této věci nedošlo k vydání rozhodnutí soudu, rozhodčího nálezu a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

 Klient je povinen přiložit k návrhu doklad o skutečnosti, že se klientovi nepodařilo spor vyřešit s partnerem REALITY 11 přímo, a další písemnosti dokládající skutečnosti o sporu tvrzené klientem.